Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig:
Commercial & Brands Sweden AB
Adress: Mailbox 1521, 41141 Göteborg
E-post: integritetspolicy@commercialandbrands.se
Tel: 031-309 58 80

Information vi samlar in
Vi kan komma att samla in personuppgifter från dig när vi ingår avtal. Det gör vi som av egenskap av kund till oss, som bolagsman eller som företrädare för kunden. De uppgifter som vi samlar in är namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, domännamn. I samband med fullgörande av vårt avtal kan ytterligare personuppgifter komma att samlas in direkt eller indirekt från dig som bilder och texter för publicering på din webbsida. För att säkerställa korrektheten i de personuppgifter vi behandlar kan vi även komma att inhämta uppgifter från offentliga register.

Användning av uppgifterna
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna identifiera dig och för att kunna hantera beställningen och administrera köpet och fullgöra våra avtalsförpliktelser samt för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Personuppgifterna används också för att föra statistik, genomföra kund- och marknadsanalyser samt för marknadsföring då vi anser att vårt intresse in denna del överväger det integritetsintrång som behandlingen kan medföra.

Lagring
Dina personuppgifter kommer vi att spara så länge du är kund hos oss samt under två år därefter. I de fall uppgifterna behövs längre tid än så för att våra respektive förpliktelser inte är slutligt reglerade kommer vi fortsätta behandla dina uppgifter till dess så skett. I de fall uppgifterna behövs för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser såsom bokföring kommer vi spara uppgifterna i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Delning
Vi försöker att inte dela dina uppgifter med någon annan men i vissa delar använder vi oss av underleverantörer såsom IT-konsulter för drift, underhåll och service av våra system, inkassotjänster och produktion av våra tjänster. För att skydda dina personuppgifter har vi därför ingått avtal med våra underleverantörer med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, sekretess och säkerhet.

Rättigheter
Du har rätt att få information av oss om användningen av de personuppgifter som rör dig samt en kopia på personuppgifterna, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att begära rättelse av uppgifter om de skulle visa sig vara felaktiga eller radering om uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen eller om de behandlats på ett otillåtet sätt. Du har även rätt att begära att vår behandling begränsas eller inte raderas av oss. För att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden eller legala skyldigheter har vi rätt att neka din begäran om uppgifterna anses vara nödvändiga. Du har också rätt att inge klagomål över vår behandling till Datainspektionen.